1. അവിഘ്ന

  1. വി.
  2. തടസ്സം ഇല്ലാത്ത
 2. ആവികൻ

  1. നാ.
  2. ആടിനെക്കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നവൻ
 3. ആവിഗ്ന

  1. വി.
  2. പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട, ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട, ക്ഷോഭിച്ച, പതറിയ, ഭയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക