1. അവിഘ്നേന

    1. അവ്യ.
    2. വിഘ്നംകൂടാതെ, തടസ്സമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക