1. അവിചാലി

    1. വി.
    2. മാറ്റമില്ലാത്ത
    3. ചലിക്കാത്ത, ഇളകാത്ത, നീങ്ങാത്ത, ഉറച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക