1. അവിച്ഛിത്തി

    1. നാ.
    2. വിച്ഛിത്തിയില്ലായ്മ, ഇടവിടാതെയുള്ളസ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക