1. അവിച്ഛേദ്യ

    1. വി.
    2. മുറിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത, വേർപെടുത്താനാവാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക