1. അവിജ്ഞേയ

    1. വി.
    2. അറിയാനാവാത്ത, തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക