1. അവിട്ടം

    1. നാ.
    2. ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക