1. അവിട്ട്

    1. നാ.
    2. അമിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക