1. അവിതഥ

    1. നാ.
    2. വിതഥമല്ലാത്ത, സത്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക