1. അവിതഥം

    1. അവ്യ.
    2. വിതഥമല്ലാതെ, സത്യമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക