1. അവിതാവ്

    1. നാ.
    2. അവനം ചെയ്യുന്നവൻ, രക്ഷിതാവ്
  2. അവിധവ

    1. നാ.
    2. വിധവയല്ലാത്തവൾ, ഭർതൃമതി, സുമംഗലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക