1. അവിത2

  1. വ്യാ.
  2. അവത
 2. അവിത1

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട, അവനം ചെയ്യപ്പെട്ട
 3. അവിധാ, അവിത, -താ

  1. വ്യാ.
  2. ആശ്രയിച്ചു പറയുന്നതിനുപ്രയോഗിക്കുന്ന പദം
 4. ആവിത്2

  1. -
  2. ആവത്.
 5. ആവിത്ത്

  1. നാ.
  2. ജ്ഞാനം
 6. ആവീത

  1. വി.
  2. ധരിക്കപ്പെട്ട
 7. അവിത്ത

  1. വി.
  2. ധനമില്ലാത്ത
 8. ആവിത്1

  1. -
  2. ആകുന്നു, ആകും
  3. പിന്നിൽവരുന്ന വിവരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം, എന്തെന്നാൽ, ഏതെന്നാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക