1. അവിദാര്യ

    1. വി.
    2. പിളർക്കാൻ സാധിക്കാത്ത
    3. കടന്നുചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക