1. അവിദിത

    1. വി.
    2. അറിയപ്പെടാത്ത
    1. നാ.
    2. അവിദിതൻ = ഈശ്വരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക