1. അവിദ്യ1

  1. വി.
  2. വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത, പഠിപ്പില്ലാത്ത
 2. അവിദ്യ2

  1. നാ.
  2. അജ്ഞാനം, ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത
  3. മായ, മൂലപ്രകൃതി
 3. അവിഥ്യ

  1. നാ.
  2. മഞ്ഞക്കുറുമൊഴി, അജഥ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക