1. അവിധാനം

    1. നാ.
    2. നിയമമില്ലായ്മ, ക്രമക്കേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക