1. അവിധിപൂർവക

    1. വി.
    2. വിധിപൂർവകമല്ലാത്ത, നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക