1. അവിധുര

    1. വി.
    2. വേർപെടാത്ത
  2. അവിദൂര

    1. വി.
    2. വളരെ ദൂരത്തല്ലാത്ത, അടുത്തുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക