1. അവിനീത1

  1. വി.
  2. വണക്കമില്ലാത്ത, മര്യാദയില്ലാത്ത
  3. മെരുക്കമില്ലാത്ത, പരുക്കനായ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ
 2. അവിനീത2

  1. നാ.
  2. അടക്കമിലാത്ത സ്ത്രീ, അസതി, പാതിവ്രത്യമില്ലാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക