1. അവിപക1

    1. വി.
    2. പക്വമല്ലാത്ത, പാകതയില്ലാത്ത, മൂപ്പെത്താത്ത
    1. ആല.
    2. ഇരുത്തമില്ലാത്ത, ലോകപരിചയക്കുറവുകൊണ്ട് പക്വത വരാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക