1. അവിപത്തി

    1. നാ.
    2. വിപത്തില്ലായ്മ, ക്ഷേമം
    3. ഒരു ഔഷധ ചൂർണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക