1. അവിപന്ന

    1. വി.
    2. വിപത്തു സംഭവിക്കാത്ത, കേടുതട്ടാത്ത, ദുഷിക്കാത്ത, പരിശുദ്ധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക