1. അവിഭാവന

    1. നാ.
    2. പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ഭാവം, അദൃശ്യഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക