1. അവിമർശം

  1. അവ്യ.
  2. ആലോചനകൂടാതെ
 2. അവമർശം

  1. നാ.
  2. ചിന്ത
  3. സ്പർശം, സമ്പർക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക