1. അവിയാട്

    1. നാ.
    2. കുറിയാട്
  2. ആവിയാട്

    1. നാ.
    2. പള്ളാട് (കൊറിയാട്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക