1. അവിയുക്ത

    1. വി.
    2. വേർപെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക