1. അവിയൽ

    1. നാ.
    2. മലയാളികളുടെ ഒരു കറി, ഒരു ഉപദംശം, പലതരം മരക്കറികളിട്ട് അവിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക