1. അവിരതി

    1. നാ.
    2. തടവില്ലായ്മ, തുടർന്നുപോകൽ, ഭോഗാസക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക