1. അവിരള

    1. വി.
    2. തിങ്ങിയ, ചുരുക്കമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക