1. അവിരോധം

    1. നാ.
    2. എതിരഭിപ്രായമില്ലായ്ക, യോജിപ്പ്
    1. അവ്യ.
    2. വിരോധമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക