1. അവിവാഹിത

    1. വി.
    2. വിവാഹം കഴിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക