1. അവിവേകം

    1. നാ.
    2. വിവേകമില്ലായ്മ, തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ, ആലോചനയില്ലാത്തപ്രവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക