1. അവിശാരി

    1. നാ.
    2. അഭിസാരിക, ദുർന്നടപടിക്കാരിയായ സ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക