1. അവിശേഷ

    1. വി.
    2. തുല്യതയുള്ള, വിശേഷമില്ലാത്ത
  2. അവശേഷ

    1. വി.
    2. ശേഷിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക