1. അവിശ്രാന്ത

    1. വി.
    2. ക്ഷീണിക്കാത്ത, വിശ്രമമില്ലാത്ത, നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കുന്ന, ഒടുങ്ങാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക