1. അവിഷയ

  1. വി.
  2. മനസ്സിനോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ വിഷയമല്ലാത്ത, ഗ്രഹിക്കാനാകാത്ത
 2. അവശ്യ1

  1. നാ.
  2. മൂടൽമഞ്ഞ്
 3. അവശ്യ2

  1. വി.
  2. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത, വശത്തില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക