1. അവിഹിത

    1. വി.
    2. ചെയ്തുകൂടാത്ത, വിധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, യുക്തമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക