1. അവി1

  1. -
  2. "അവിയുക" ധാതുരൂപം.
 2. അവി2

  1. നാ.
  2. നുകം
  3. പർവതം
  4. വായു
  5. സൂര്യൻ
  6. ഭൂമി
  7. രജസ്വല
  8. എലി
  9. യജമാനൻ
  10. പെണ്ണാട് (അവിയാട്), ആട്
  11. മതിൽ
  12. കിരണം
 3. അവി3

  1. നാ.
  2. ഹോമദ്രവ്യം
 4. ആവി1

  1. നാ.
  2. ചൂട്
  3. വെള്ളം തിളച്ചുണ്ടാകുന്ന ബാഷ്പം
  4. പുക, മൂടൽമഞ്ഞ്
  5. നെടുവീർപ്പ്
  6. പ്രാണൻ, മനസ്സ്, ഹൃദയം
  7. കോട്ടുവാ
  8. ആട് (അവി)
 5. ആവി2

  1. നാ.
  2. ആവിൽ, ആവിമരം
 6. ആവി3

  1. നാ.
  2. കുളം, വാപി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക