1. അവീര1

    1. വി.
    2. പൗരുഷം (ശക്തി) ഇല്ലാത്ത, വീരന്മാരില്ലാത്ത
  2. അവീര2

    1. നാ.
    2. ഭർത്താവും പുത്രനും ഇല്ലാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക