1. അവൃഷ്ടി

    1. നാ.
    2. മഴയില്ലായ്മ
  2. ആവൃഷ്ടി

    1. നാ.
    2. മഴ, മഴച്ചാറ്റൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക