1. അവെസ്ത

    1. നാ.
    2. പഹ്ലവിഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട പാർസി മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക