1. അവേക്ഷണം

  1. നാ.
  2. മേൽനോട്ടം
  3. ശ്രദ്ധ
  4. നോട്ടം
 2. അവഘോഷണം

  1. നാ.
  2. വിളംബരം, പ്രഖ്യാപനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക