1. അവേല1

  1. വി.
  2. അതിരില്ലാത്ത
  3. അകാലികമായ
 2. അവേല2

  1. നാ.
  2. ഹിതമല്ലാത്ത കാലം, അയുക്തസമയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക