1. അവ്യക്ത

  1. വി.
  2. സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത
  3. അഗോചരമായ
  4. അജ്ഞാതമായ
 2. അവിയുക്ത

  1. വി.
  2. വേർപെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക