1. അവ്യക്തം

    1. നാ.
    2. സ്പഷ്ടമല്ലാത്തത്, ബ്രഹ്മം
    3. അവ്യാകൃതാദിനാമങ്ങൾകൊണ്ടു പറയപ്പെടേണ്ട ഈശ്വരൻറെ ശക്തിവിശേഷം, മൂലപ്രകൃതി, മായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക