1. അവ്യക്തലിംഗം

    1. നാ.
    2. കൊത്തിരൂപപ്പെടുത്താത്ത വിഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക