1. അവ്യക്തൻ

    1. നാ.
    2. കാമദേവൻ
    3. ശിവൻ
    4. പരമാത്മാവ്
    5. വിഷ്ണു (ഇന്നപ്രകാരമെന്നു സ്പഷ്ടമല്ലാത്തവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക