1. അവ്യണ്ഡ

    1. നാ.
    2. കീഴാനെല്ലി
    3. നായ്ക്കുരണ (ഇതിൻറെ അണ്ഡം വിഗതമാവുകയില്ല)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക