1. അവ്യഥ1

  1. വി.
  2. വേദനയില്ലാത്ത
 2. അവ്യഥ2

  1. നാ.
  2. (അവ്യഥാ) വേദനയില്ലായ്മ
  3. കടുക്കാമരം, ഓരിലത്താമര (രണ്ടും ദു:ഖകരമായതിനാൽ)
 3. അവ്യധ

  1. വി.
  2. തുളയ്ക്കപ്പെടാത്ത, മുറിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക