1. അവ്യപദേശ്യ

    1. വി.
    2. വേർതിരിച്ചുപറയാനാകാത്ത
    3. ചതിക്കാനാകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക